Nyheter


  Parallellt uppdrag om Skellefteås framtida trafiksäkerhet

  2018-11-07

  Parallellt uppdrag om Skellefteås framtida trafiksäkerhet

  TM-Konsult teknik & arkitektur / Collage Arkitekter blev inbjudna av Skellefteå Kommun & Västerbottens Läns Landsting att medverka i ett parallellt uppdrag. 

  Uppdraget handlade om att ta fram skissförslag på principlösningar för planering av området kring Lasarettsvägen utifrån en gemensam målsättning framtagen av Skellefteå Kommun och Västerbottens Läns Landsting. Fokus på god gestaltning, funktion, framkomlighet samt ekonomisk hållbarhet.

  TM Umeå / Collage Arkitekter i samarbete med Björnfabriken tog fram förslaget ’Hälsolänken’ med huvudfokus på en fungerande trafiklösning (för samtliga trafikslag – tåg, bil, buss, gods, cykel och gång) och med en förtätning och sammankoppling av staden med lokaler för sjukvård och hälsa samt stora grönytor för rekreation, under årets alla säsonger.


  Avtal i Sollentuna – El, tele, data

  2018-05-23

  Avtal i Sollentuna - El, tele, data

  Ramavtalet ska gälla i två år från och med 2018-06-01 med option för Beställaren att på oförändrade villkor förlänga ramavtalet med maximalt 1 + 1 år. Beställaren påkallar skriftligen utnyttjande av option senast tre månader innan den avses träda ikraft. Vid ramavtalsperiodens utgång upphör ramavtalet att gälla utan uppsägning.

  Ramavtalet gäller både för Sollentuna Kommun och deras fastighetsbolag AB Sollentunahem. TM är rankad som nummer 3.  

  Avrop kommer att ske genom en kombinerad avropsmodell, enligt följande. Uppdrag som beräknas uppgå till maximalt 200 timmar kommer att avropas genom rangordning, i enlighet med beskrivningen nedan.

  Uppdrag som beräknas överstiga 200 timmar kommer att avropas genom förnyad konkurrensutsättning, i enlighet med beskrivningen nedan.

  • Avrop enligt rangordning innebär att Beställaren först kommer att vända sig till den Leverantör som har rangordnats som nummer ett inom ramavtalet. Om den Leverantören tackar nej till ett avrop eller inte svarar enligt Beställarens lämnade och/eller ramavtalets förutsättningar går förfrågan vidare till den Leverantör som rangordnats som nummer två osv.
  • Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning kommer samtliga antagna ramavtalsleverantörer att tillfrågas och ha möjlighet att delta. Avropet kommer att innehålla en beskrivning av uppdragets omfattning, en tidsram för att inkomma med avropssvar samt andra förutsättningar för det aktuella uppdraget. Utöver detta kommer det att framgå vilka krav som ställs för att kunna utföra det aktuella uppdraget och hur Beställaren kommer att bedöma inkomna avropssvar. 

  Möt Nina Larsson, Arkitekt på TM

  2018-03-26

  Möt Nina Larsson, Arkitekt på TM

  Nina Larsson, Arkitekt på vårt Umeå kontor, har intervjuats till en artikel för Umeå Universitets Arkitektprogram.

  Nina berättar i intervjun om sin väg från att studera till att bli arkitekt hos oss på TM. Nina praktiserade även hos oss innan sin anställning och jobbar nu med många olika projekt. Allt ifrån detaljplanearbete till att skissa olika utrymmen. Nina började sin resa på TM i ett stort projekt i Umeå, Nya Psykiatrin på NUS, där hon skissat på bl.a. receptionen och väntrummen.

  Intervjun i sin helhet går att läsa på länken nedan:

  Nina jobbar med många olika slags projekt


  Välkommen Matilda Andersson och Xander Vos!

  2017-12-19

  Idag vill vi visa upp två till nyanställda till TM!

  Matilda Andersson har börjat hos oss som Arkitekt i Härnösand. Matilda har examen i Arkitektur från KTH och har också hunnit med 2 år på Byggteknik & Design, KTH. Hon är ett känt ansikte hos oss efter tidigare sommarpraktik.

  Xander Vos börjar på Sollefteåkontoret och är både civilingenjör och arkitekt MSA med över 20 års erfarenhet från konsult- och leverantörsföretag i Holland. Huvudsaklig sysselsättning har varit konstruktion och försäljning av prefabriserade stål- och betongbjälklag. Xander kommer att börja på K-avdelningen men ska också ge sig in på arkitektsidan igen och till en början hjälpa lokala beställare i Sollefteå.

  Varmt välkomna till TM!

  Matilda Andersson

  Arkitekt / Ingenjör A

  Härnösand
  +46 611 554 478
  +46 70 647 47 75
  matilda.andersson@tm.nu

  Xander Vos

  Konstruktör & Arkitekt MSA

  Sollefteå
  +46 620 787 776
  +46 70 681 77 44
  Xander.Vos@tm.nu


  Välkommen Ida Åkerstedt och Tim Mårtz!

  2017-12-18

  Idag vill vi visa upp två nyanställda till vårt Övikskontor på TM!

  Ida Åkerstedt har arbetat som arkitektingenjör på Sweco i Sundsvall och Ö-vik i 8 år och som konstruktör på WSP i Ö-vik i 2 år. Ida har haft ansvar för införande av Revit-projektering på Sweco. Ida kommer arbeta på vårt Ö-vikskontor.

  Tim Mårtz börjar också på Ö-vikskontoret. Tim har arbetat som konstruktör i 2 år på Masonite Lättelement och nu senast 1,5 år på Tecnicon i Ö-vik. Tim är bördig från Sollefteå, ritar i Revit Structure och dimensionerar med samma beräkningsprogram som vi har på TM.

  Vi hoppas att våra nya medarbetare ska trivas på TM!

  Ida Åkerstedt

  Ingenjör A

  Örnsköldsvik
  +46 660 576 65
  +46 72 453 52 82
  Ida.Akerstedt@tm.nu

  Tim Mårtz

  Ingenjör K

  Örnsköldsvik
  +46 660 576 66
  +46 70 258 29 70
  Tim.Martz@tm.nu