Nyheter \\   Avtal i Sollentuna – El, tele, data

  2018-05-23

  Avtal i Sollentuna - El, tele, data

  Ramavtalet ska gälla i två år från och med 2018-06-01 med option för Beställaren att på oförändrade villkor förlänga ramavtalet med maximalt 1 + 1 år. Beställaren påkallar skriftligen utnyttjande av option senast tre månader innan den avses träda ikraft. Vid ramavtalsperiodens utgång upphör ramavtalet att gälla utan uppsägning.

  Ramavtalet gäller både för Sollentuna Kommun och deras fastighetsbolag AB Sollentunahem. TM är rankad som nummer 3.  

  Avrop kommer att ske genom en kombinerad avropsmodell, enligt följande. Uppdrag som beräknas uppgå till maximalt 200 timmar kommer att avropas genom rangordning, i enlighet med beskrivningen nedan.

  Uppdrag som beräknas överstiga 200 timmar kommer att avropas genom förnyad konkurrensutsättning, i enlighet med beskrivningen nedan.

  • Avrop enligt rangordning innebär att Beställaren först kommer att vända sig till den Leverantör som har rangordnats som nummer ett inom ramavtalet. Om den Leverantören tackar nej till ett avrop eller inte svarar enligt Beställarens lämnade och/eller ramavtalets förutsättningar går förfrågan vidare till den Leverantör som rangordnats som nummer två osv.
  • Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning kommer samtliga antagna ramavtalsleverantörer att tillfrågas och ha möjlighet att delta. Avropet kommer att innehålla en beskrivning av uppdragets omfattning, en tidsram för att inkomma med avropssvar samt andra förutsättningar för det aktuella uppdraget. Utöver detta kommer det att framgå vilka krav som ställs för att kunna utföra det aktuella uppdraget och hur Beställaren kommer att bedöma inkomna avropssvar.