Om oss \\   Miljö och kvalitet


  Miljöpolicy

  Som startskott för vår långsiktiga ambition att tydliggöra vårt bidrag till samhället och en hållbar utveckling har vi valt att identifiera fyra av det 16 globala hållbarhetsmål som vi anser att vi i första hand kan bidra till genom våra miljörelaterade verksamhetsmål.

  Ambitionen är att se dessa fyra som en utgångspunkt för våra detaljerade verksamhetsmål och ett tydliggörande av vår roll i ett hållbart samhälle med hållbara och hälsosamma byggnader.

  TM strävar efter att genom engagerad projektering bidra till hållbara och miljövänliga lösningar inom byggsektorn.

  Vi tar inte bara hänsyn till vår direkta miljöpåverkan utan till hela livscykelperspektivet.

  Lagstiftningens och våra intressenters krav utgör grunden och en miniminivå för en affärsmässig dialog med våra intressenter.

  Engagerade och nyfikna uppdaterar vi våra kunskaper och breddar våra kompetensområden för att ständigt förbättra miljöledningssystemet och uppnå bättre miljöprestanda.

  För att minska miljöbelastningen kopplade till resor från vår egen verksamhet satsar vi på flexibel och effektiv kommunikation med fokus på distanslösningar.

  Målet är långsiktiga relationer där vi tillsammans med våra kunder tar ansvar för att skydda miljön och göra miljöfrågor lönsamma.

  Ansvarig Miljöledningssystem

  Marzena Januszewska-Kut

  Kvalitetssäkrad process

  Till stöd för vårt arbete har vi utvecklat ett kvalitetssystem som uppfyller kraven enligt SS-ISO 9001. Vi kallar det vårt sätt att arbeta. Det bygger på processer för förarbete, genomförande och efterarbete.

  Ansvarig Kvalitetsledningssystem

  Robert Uneè