KONTOR WSP
  KONTOR WSP
  KOMPASSEN
  P-HUS JÄRNVÄGSALLÉN
  THE GREAT NORTHERN
  BRANDSTATION

  OM OSS \\   MILJÖ & KVALITET


  Miljöpolicy

  TM Konsult är certifierade i miljö enligt ISO 14001 sedan hösten 2018. Som startskott för vår långsiktiga ambition att tydliggöra vårt bidrag till samhället och en hållbar utveckling har vi valt att identifiera fyra av det 16 globala hållbarhetsmål som vi anser att vi i första hand kan bidra till genom våra miljörelaterade verksamhetsmål.

  Ambitionen är att se dessa fyra som en utgångspunkt för våra detaljerade verksamhetsmål och ett tydliggörande av vår roll i ett hållbart samhälle med hållbara och hälsosamma byggnader.

  TM strävar efter att genom engagerad projektering bidra till hållbara och miljövänliga lösningar inom byggsektorn.

  Vi tar inte bara hänsyn till vår direkta miljöpåverkan utan till hela livscykelperspektivet.

  Lagstiftningens och våra intressenters krav utgör grunden och en miniminivå för en affärsmässig dialog med våra intressenter.

  Engagerade och nyfikna uppdaterar vi våra kunskaper och breddar våra kompetensområden för att ständigt förbättra miljöledningssystemet och uppnå bättre miljöprestanda.

  För att minska miljöbelastningen kopplade till resor från vår egen verksamhet satsar vi på flexibel och effektiv kommunikation med fokus på distanslösningar. TM klimatkompenserar alla sina flygresor.

  Målet är långsiktiga relationer där vi tillsammans med våra kunder tar ansvar för att skydda miljön och göra miljöfrågor lönsamma.

  Ansvarig Miljöledningssystem

  Jenny Stigedal och Robert Uneè

  Kvalitetspolicy

  TM Konsult är certifierade i ISO 9001 sedan hösten 2020. Ambitionen är att förse kunden med hållbara arkitektoniska och tekniska lösningar genom ett kostnadseffektivt och närvarande arbetssätt. TM eftersträvar att vara en förebild på de områden vi verkar och utvecklas ständigt för att hålla en marknadsledande position.

  Vårt kvalitetssystem ska alltid optimeras för att ge oss nöjdare kunder, enklare anbudsförfarande och vara det verktyg som alla medarbetare har nytta av.

  Målet är att vår kvalitet ska vara ett avgörande skäl för kunden att välja oss som leverantör. Våra tjänster ska tillfredsställa kundens önskemål och om möjligt överträffa dem. Vi undersöker på ett systematiskt sätt hur våra kunder uppfattar oss som leverantör.

  Vi arbetar enligt gällande normer och föreskrifter och bidrar prestigelöst till en kvalitetshöjning i de projekt vi medverkar i. Detta genom att förebygga brister och föreslå smarta lösningar över teknikgränser.

  TM siktar mot att ligga i framkant vad gäller branschens utveckling genom användandet av effektiva verktyg och arbetssätt. Dessa verktyg och arbetssätt ska ständigt förbättras tillsammans med våra kunder.

  Vi arbetar för att alla anställda ska vara medvetna om kvalitetens betydelse och ha tillräckliga kunskaper samt befogenheter för att kunna uppfylla företagets kvalitetsmål.

  Ansvarig Kvalitetsledningssystem

  Robert Uneè