MILJÖ & KVALITÉ

  MILJÖ & KVALITÉ


  Miljö

  TM Konsult är sedan hösten 2018 certifierad i miljö enligt ISO 14001. För att tydliggöra vårt bidrag till samhället och en hållbar utveckling har vi valt att identifiera fyra av de 16 globala hållbarhetsmålen.

  TM strävar att genom engagerad projektering bidra till hållbara och miljövänliga lösningar inom byggsektorn.

  Vi tar inte bara hänsyn till vår direkta miljöpåverkan utan till hela livscykelperspektivet.

  Lagstiftningens och våra intressenters krav utgör grunden för en affärsmässig dialog.

  Engagerade och nyfikna utvecklar vi ständigt vår kompetens för att förbättra miljöledningssystemet och uppnå bättre miljöprestanda.

  För att minska miljöbelastningen vid resor satsar vi på flexibel och effektiv kommunikation med fokus på distanslösningar.

  Målet är långsiktiga relationer där vi tillsammans med våra uppdragsgivare tar ansvar för att skydda miljön och göra miljöfrågor lönsamma.

  Ansvarig Miljöledningssystem

  Jenny Stigedal och Robert Uneè

  Kvalité

  TM Konsult är sedan hösten 2020 certifierad i kvalité enligt ISO 9001. Ambitionen är att förse kunden med hållbara arkitektoniska och tekniska lösningar genom ett kostnadseffektivt och närvarande arbetssätt. TM eftersträvar att vara en förebild inom de områden vi verkar och alltid utvecklas för att hålla en marknadsledande position.

  Vårt kvalitetssystem optimeras ständigt, vilket ger oss enklare anbudsförfarande och ett verktyg alla våra medarbetare har nytta av.

  Målet är att vår kvalité ska vara ett avgörande skäl för kunden att välja oss som leverantör. Våra tjänster ska tillfredsställa kundens önskemål och om möjligt överträffa dem.

  Vi arbetar enligt gällande normer och föreskrifter. Genom att förebygga brister och föreslå smarta lösningar över teknikgränser bidrar vi med en kvalitetshöjning av de projekt vi medverkar i.

  TM ska ligga i framkant och utvecklas genom effektiva verktyg och arbetssätt vilka ständigt förbättras tillsammans med våra kunder.

  Alla medarbetare ska vara medvetna om kvaliténs betydelse och ha tillräckliga kunskaper och befogenheter för att uppfylla företagets kvalitetsmål.

  Robert Uneè